Správca

 

Riadenie

Účtovníctvo

Majetok

Servis a údržba

Fond opráv

DMS

 

Správca je komplexným riešením pre správu bytov a nebytových priestorov oblasť, ktorá pokrýva informácie od popisu nehnuteľností, technického vybavenia, vlastníckych vzťahov, evidencie majetku, zmlúv, vyúčtovania, pasportizácie, servisu a údržby,údržby bytového fondu, odpočty meračov médií a ročné vyúčtovanie, rieši právne vzťahy a organizačné zabezpečenie. registratúry a DMS,
QI MaRs Systém - je systémom, kde v jednom prostredí viete fakturovať, účtovať, vyhodnocovať, vytvárať procesne riadené postupy práce, sledovať a vyhodnocovať výkony poskytnuté Vašim zákazníkom, projektovo riešiť akcie, sprehľadniť vnútropodnikovú komunikáciu, zaviesť poriadok do ekonomiky vlastnej činnosti a veľa ďalších.

Náš QI MaRs Systém - Systém pre meranie, rozpočet a ekonomiku

je prispôsobený tak, aby umožňoval efektívnu ekonomickú správu bytových domov (elektronické zasielanie vyúčtovaní a predpisov, ostatná elektronická komunikácia), sledovanie platobnej disciplíny obyvateľov a vymáhanie prípadných nedoplatov, rozúčtovanie spoločných nákladov (kontrola spotreby energií online), sledovanie technického stavu domov, zabezpečenie realizácie potrebných revízií a manažovanie opráv.

 • správa bytov online, diaľkové odpočty meračov, informácie cez portál.

Odborná garancia správnosti vedenia správcovskej agendy - vďaka platforme, na ktorej je QI MaRs Systém postavený. Využitím inovatívnych myšlienok a pokrokových technológií bola vybudovaná mohutná technologická platforma QI. ( Táto platforma má za sebou 20 ročnú históriu a viac ako 1200 implementácií v rôznych oboroch. ) Preto je tým najlepším základom pre QI MaRs Systém. Poskytuje priestor pre neobmedzený rast Vašich potrieb. Na jej základe Vám vieme poskytnúť a prispôsobiť Vašim potrebám funkčnosti, ktoré Vám nielen uľahčia prácu, ale ju aj sprehľadnia a spresnia. V konečnom dôsledku prinesú nemalé úspory.

Vedenie agendy pozostáva zo správcovskej časti, účtovníctva a ekonomiky, fondov opráv, odpočtov médií a aj ročného vyúčtovania.

Rozsah spravovania údajov je stanovený podľa požiadaviek (správcu).

QI MaRs Systémom - sa napĺňajú požiadavky zákona o energetickej efektívnosti. On-line meranie sa stáva podkladom pre dodávateľov a distribútorov vody a energií pre regulovanie dodávok, kontrolu spotreby, analýzu stavu distribučnej siete a ako bonus prináša možnosť získavať okamžitú informáciu v prípade vzniku havarijnej situácie. Výsledky on-line merania sa stávajú reálnym podkladom pre rozúčtovanie nákladov na spotrebu, ktoré vychádza z reálnej spotreby a nie z odhadov.

QI MaRs Systém - sleduje a vyhodnocuje úlohy zabezpečujúce opravy, údržby bytov a objektov, až na úroveň automatizovanej tvorby vnútropodnikových a vyšlých faktúr a automatizovanej tvorby účtovných dokladov

 • prepája skladové hospodárstvo s opravami, údržbou bytov a objektov, fakturáciou a účtovníctvom
 • sleduje tvorbu fondu opráv domu, vchodu, ako aj bytu
 • zabezpečuje evidenciu meračov, podporuje ročné vyúčtovanie médií a služieb
 • umožňuje rozpis došlých faktúr na objekty, vchody
 • automatizuje predkontáciu rozpisov faktúr
 • účtovanie prebieha v reálnom čase
 • automatizuje prepojenie jednotlivých podsystémov na účtovníctvo
 • zabezpečuje sledovanie hospodárenia na vchody, prípadne domy
 • dôkladná pasportizácia objektov
 • eviduje merače médií, odpočty na meračoch a možnosť ročného vyúčtovania
 • tvorba archívov a práca s nimi

K

DataCentrum, s.r.o.
Piaristická č.2,
949 01 Nitra

N

© 2019 datacentrum s.r.o., All rights reserved

Pre zlepšovanie vášho zážitku na našich stránkach používame cookies. x